Privacybeleid

Privacyverklaring
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw zakelijke persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 mei 2018.
 
Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door: Ixilum B.V., A.G. Bellstraat 45-2 7903AD Hoogeveen, e-mail info@ixilum.nl. Ixilum B.V. verkrijgt zakelijke persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en WhatsApp. Daarnaast kunnen wij uw zakelijke persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.
 
Persoonsgegevens
Ixilum B.V. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Zakelijke NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals zakelijk e-mailadres en zakelijke telefoonnummers
 • Inhoud van communicatie

Door het invullen van uw gegevens (via het contactformulier) en het bezoeken van onze website geeft u toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. In het geval van het uitvoeren van een overeenkomst verwerken wij mogelijk de volgende aanvullende gegevens:

 • Geslacht
 • Zakelijk bankrekeningnummer

 
Doeleinden
Ixilum B.V. verwerkt deze zakelijke persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

 
Grondslagen
Wij verwerken bepaalde zakelijke persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Tevens verwerken wij zakelijke persoonsgegevens omdat Ixilum B.V. hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar diensten;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en beheer van haar systemen.

 
Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Ixilum B.V. zakelijke persoonsgegevens uitwisselen. Ixilum B.V. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals installatiebedrijven, transportbedrijven en de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden zakelijke persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw zakelijke persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Ixilum B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Ixilum B.V. zal uw gegevens niet verstrekken voor verkopen of verhuren voor commerciële of goede doelen.
 
Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.
 
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van o.a. Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.
 
Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Ixilum B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Ixilum B.V. zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.
 
Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Ixilum B.V. passende beveiligingsmaatregelen genomen. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens, uw transactiegegevens en alle andere gegevens die wij over u hebben, naar beste kunnen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging of openbaarmaking. Wij nemen alle maatregelen, zowel elektronisch als sociaal, die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden, om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard en beschermd.
 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw zakelijke persoonsgegevens kunt u sturen naar: Ixilum B.V., A.G. Bellstraat 45-2 7903 AD Hoogeveen, e-mail: info@ixilum.nl, tel: 0528-234123. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw zakelijke persoonsgegevens door Ixilum B.V., laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er samen met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 mei 2018. Ixilum B.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd en zijn van toepassing op het moment dat ze zijn geplaatst. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.